Regulamin sklepu
1. DEFINICJE
1. Sprzedawca – NAILS Przemysław Mozgawa z siedzibą w 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Reymonta 5, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: PL6482268476, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach www.sklenails.pl sprzedaży towarów lub świadczenia usług. Działalność
ta została zarejestrowana na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej przez Urząd Miasta Tarnowskie Góry, numer wniosku 000004480/2011.
2. www.nails.pl – stworzony przez NAILS Przemysław Mozgawa serwis transakcji on-line, pozwalający na oferowanie i sprzedaż towarów oraz zawieranie umów kupna sprzedaży pomiędzy Sprzedającymi i Kupującymi, utrzymywany przez NAILS Przemysław Mozgawa w domenie www.nails.pl
3. Sklep – sklep internetowy, którego właścicielem jest Sprzedawca, działający pod adresem www.nails.pl.
4. Kupujący – Użytkownik, który w ramach sklepu www.nails.pl zawarł lub zamierza zawrzeć
Umowę ze Sprzedawcą.
5. Umowa – umowa zawarta w ramach www.sklepnais.pl na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu Sprzedawcy www.nails.pl, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem
jest sprzedaż na rzecz Kupującego towaru lub świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego
usługi.
6. Regulamin Sprzedawcy www.nails.pl – niniejszy Regulamin Sprzedawcy NAILS Przemysław
Mozgawa.
7. Informacje – dane zawarte na stronach internetowych www.nails.pl dotyczące Sprzedawcy,
Sklepu oraz towarów oferowanych przez Sprzedawcę, m.in. nazwy, dane teleadresowe, opinie, opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów itp.
8. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający z serwisu www.nails.pl, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem www.nails.pl
2. WARUNKI ZAMÓWIENIA
1. Kupujący składający ofertę kupna zobowiązany jest do zaakceptowania Regulaminu www.nails.pl, w którym zawarto podstawowe warunki zawarcia Umowy.
2. Zamówienia realizowane są na terenie Polski oraz poza jej granicami.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem
www.nails.pl, sposób korzystania z www.nails.pl przez Kupującego oraz wynikające z
tego konsekwencje.
4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej,
Umowę ze Sprzedawcą zawrzeć może wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w
imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Kupującego.
5. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Kupującego jego danych, w tym w przypadku aktualizacji
danych Kupującego, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
6. Kupujący określa adres dostawy poprzez wypełnienie formularza zamówienia, o którym mowa w sekcji III
Regulaminu www.nails.pl. Zamówiony towar/usługa będzie dostarczona pod adres wskazany zgodnie
z postanowieniami niniejszego ustępu.
7. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną przez Kupującego Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo
(zgodnie z postanowieniami Regulaminu www.nails.pl). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę,
iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego.
8. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Kupującemu informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas
rejestracji na www.nails.pl. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Kupującemu przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
3. SPOSOBY PŁATNOŚCI I DOSTAWY
1. Płatności za nabyte w przez Kupującego towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnionych przez Sprzedającego w www.nails.pl, są to:
2. Przelew bankowy -płatność payu.
Dane kontrahenta: NAILS ul. Reymonta 5 42-600 Tarnowskie Góry NIP 6482268476
3. Gotówka (przy odbiorze osobistym)
4. Płatność przy odbiorze (przesyłka) – tylko dla przesyłek w Polsce
5. Płatność elektroniczna przez PayU
6. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy
obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu
dostawy wybranego przez Kupującego.
7. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego. Sposoby dostawy udostępnione w www.nails.pl przez Sprzedawcę to:
8. Odbiór osobisty (w siedzibie sklepu)
9. Przesyłka dostarczana przez Pocztę Polską
10. Inne (koszt i warunki dostawy mogą być określane indywidualnie)
11. Kupujący powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.). W przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłki, należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
12. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego – np.:
wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Kupującemu
w miarę możliwości odbiór towaru ze, wskazanego w www.nails.pl, miejsca odbioru osobistego chyba, że strony uzgodnią inny sposób przekazania Kupującemu towaru.

13. W przypadku braku zapłaty za produkt objęty zamówieniem w terminie 5 dni od dnia w którym zostało ono złożone (z wyjątkiem płatności za pobraniem), Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Kupujący zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.
4. PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Kupujących będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu www.nails.pl, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i
ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Kupującego swoich  danych osobowych jest dobrowolne. Wyrażenie zgody Kupującego na przetwarzanie danych osobowych
przez Sprzedawcę jest dobrowolne.
2. Dane osobowe Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy
obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
3. Sprzedawca zapewnia Kupującym, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających
z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich
poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w
przedmiotowej ustawie.
4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Kupujący ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez
Sprzedawcę danych osobowych Kupującego innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.
5. Poufne informacje dotyczące Kupujących, w tym dane osobowe Kupujących są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo
utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
5 REZYGNACJA Z ZAKUPU I ZWROT TOWARU
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w okresie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru, Klient (konsument) ma prawo do odstąpienia od umowy składając stosowne oświadczenie, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów ww. ustawy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
wraz z pouczeniem o warunkach odstąpienia od umowy Klient może pobrać ze strony Sklepu, z zakładki
„Reklamacje i zwrot”, umieszczonej na dole strony Sklepu nails.pl. Zwrot towaru powinien nastąpić
niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odbioru towaru przez Klienta.
2. Sprzedawca nie przedłuża 14-dniowego terminu zwrotu towaru, o którym mowa w części 5 Regulaminu
Sprzedawcy portalu www.nails.pl
3. Zwracany towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu
4. Zwracany towar wraz z fakturą lub paragonem należy odesłać na adres Sprzedawcy: NAILS Przemysław
Mozgawa, ul. Reymonta 5, 42-600 Tarnowskie Góry.
5. Pieniądze za towar zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu przesyłki. Przekazanie pieniędzy nastąpi wyłącznie przelewem bankowym na podane przez Kupującego konto bankowe.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.
2. Reklamację należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail sklep@nails.pl lub w formie
pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
3. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
4. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
5. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
6. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
7. paragon lub fakturę potwierdzającą zakup (wystarczy kserokopia)
8. Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji, jeśli wskazane przez Kupującego dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych
umożliwiających kontakt z Kupującym.
9. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji.
10. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty
tradycyjnej.
7. PRZERWY TECHNICZNE
1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do www.nails.pl oraz wynikającymi z tego
konsekwencjami. Z przyczyn niezależnych nie leżących po stronie Sprzedawcy
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w obecności jego towarów i Informacji w serwisie www.nails.pl, spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi itd.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Sprzedawcy. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu Sprzedawcy w każdym czasie. Klient dokonując zakupów
w Sklepie, każdorazowo zobowiązany jest do zapoznania się z aktualną wersją Regulaminu Sprzedawcy i
jej akceptacji. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.
Zmiana Regulaminu Sprzedawcy nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu Sprzedawcy.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminu Sprzedawcy www.nails.pl zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
przez produkt niebezpieczny.
3. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy Sąd powszechny właściwy dla miejsca
prowadzenia działalności przez sprzedawcę.
4. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: sklep@nails.pl lub numerem telefonu
+48 784 340 240.
5. Niniejszy Regulamin Sprzedawcy wchodzi w życie z dniem 25.01.2013.